Začnite a cesta sa objaví sama

Pán Málik podniká už 28 rokov a za­ložil viacero firiem. Asi najznámejšia je Poradca podnikateľa, ktorú vybudoval spolu s otcom po páde komunizmu. Firma pomáhala prvým podnikateľom zoriento­vať sa v ekonomickej a právnej legislatíve. Neostal len pri tom, ale postupne pridával ďalšie spoločnosti, ktoré by sme dnes na­zvali start-upmi. Nenechal sa odradiť pre­kážkami a nebál sa riskovať. „Som okrem iného aj basketbalista a v mojom prípade to znamená bojovník – znamená to nielen dať kôš, ale aj ubrániť a aj prihrať,“ vysvetľuje svoju taktiku nielen na ihrisku, ale aj vo svete obchodu. Firma Poradca podnikate­ľa sa za tie roky stala najväčšou vzdeláva­cou inštitúciou na Slovensku. Už v náz­ve má napísané Vydavateľský a vzdelávací dom – ich produkty, či už digitálne, tlače­né alebo formou prednášok odoberá vyše 50 000 zákazníkov. Toľko študentov nemá ročne žiadna univerzita na Slovensku. Ta­kýto úspech dosiahli vytvorením vlastného know‑how v marketingu a obchode, v kto­rom sú úplne sebestační - nenajímajú si iné firmy, ale majú vlastné oddelenie. „Ko­legom som povedal - Je pekné, že máme dobré produkty, ale to majú aj ostatní. Po­kiaľ nebudeme mať špičkový marketing a obchod, tak sa nikdy nepresadíme. Pa­mätajte si, že sme najlepšia marketingová a obchodná spoločnosť na Slovensku s ko­níčkom vydávať knižky.“

 

 Kto nerobí nič pre druhých, nerobí nič pre seba

Už pred 20 rokmi založil Juraj Málik popri podnikaní aj dobročinnú nadá­ciu Rozum a Cit. Vznikla preto, že v tej dobe ho vyhľadávali rôzni ľudia a žiada­li peniaze na charitu. Vždy rád podal po­mocnú ruku, no potom si uvedomil, že sa ťažko vyberá, komu prispieť a komu nie, nevedel, či peniaze naozaj idú na daný účel a tým správnym ľuďom. „Rozhodli sme sa urobiť to férovo a založiť vlastnú nadáciu. Naša nadácia Rozum a Cit po­máha tým, ktorí sa o seba ešte nedokážu postarať a sú bezbranní, a to sú deti bez rodičov. Sú odkázané na detský domov a nikto iný im nepomôže. Preto pomá­hame týmto deťom dostať sa do funkčnej rodiny. Učíme verejnosť, že nie je dobrý skutok kupovať plyšové hračky do det­ských domovov, ale pomôcť deti umiest­ňovať do rodín a finančne pomáhať tým­to rodinám.“ Nadácia pôsobí nielen na Slovensku, ale aj v Česku a v súčasnosti finančne podporuje vyše 400 rodín.

 

Umenie je kvet života celej spoločnosti

Celý život ho sprevádza umenie a je mu veľmi blízke. „Zistil som, že ľudia, ktorí sa zaoberajú umením a bavia ich pekné veci, sú citlivejší a vnímavejší. A keď je takýchto ľudí veľa, majú šancu zmeniť a zlepšiť svet. Preto prišiel nápad otvoriť galériu SOHO1,“ vysvetľuje pán Málik. Ga­léria SOHO1 organizuje pravidelne ver­nisáže so vstupom zdarma pre širokú ži­linskú verejnosť. Dáva ľuďom možnosť zoznámiť sa s umením a umelcom zase možnosť ukázať svoj talent. Samozrej­mosťou na týchto vernisážach je výbor­ný hudobný sprievod, občerstvenie, víno alebo slivovica, jednoducho všetko, čo ľu­ďom spríjemní večer a vyčaruje na tvári úsmev. Galériu nájdu Žilinčania v PP Centre.

 

 Sila nepochádza z fyzickej kapacity, pochádza z nezlomnej vôle

Keďže Juraj Málik od malička hrával bas­ketbal, ktorý mu dal do života naozaj veľa, rozhodol sa mu to v dospelosti vrátiť. „Bas­ketbal ma formoval a vychoval. Aj teraz vy­rastajú chlapci ako som bol kedysi ja a chcel som im dať tú možnosť zažiť to, čo som za­žíval ja. Preto sme pred 11 rokmi s priateľmi založili mládežnícky basketbalový oddiel Viktória. Momentálne má 10 rôznych ve­kových kategórií a hrá v ňom 150 chlapcov. Pre mňa je podstatné, že títo chlapci majú iný život, že sa naučia športovým návykom, zmyslu pre fair-play, prekonávať prekážky... Že keby nechodili do telocvične, mohli by chodiť kade-tade alebo byť na ulici. Je dôle­žité dávať príležitosť talentom, lebo aj tým robíme Žilinu lepšou,“ uzatvára rozpráva­nie o svojej športovej srdcovke.

Aby mohli títo chlapci v basketbale po­kračovať priamo v Žiline aj v dospelosti, spojil sa len nedávno so svojimi bývalými spoluhráčmi kvôli ďalšej vízii. Spoločne zháňali financie a priestory a vrátili basket­bal do Žiliny – vznikol vďaka nim žilinský extraligový tím. V nedeľu 1. októbra 2017 sa tak po mnohých rokoch v Žiline vo výbor­nej atmosfére a v plnej hale odohral prvý extraligový zápas.

 (Kruh sa uzatvára)

„Mnohokrát v živote som sa stretol s ná­zorom, že čo už len zmôže sám jeden člo­vek?! Mnoho ľudí si myslí, že nič, preto sú radšej ticho, nevystrkujú rožky a idú si svo­jou cestou. Prišiel som na to, že to vôbec nie je pravda,“ hodnotí s odstupom času. „Keď tak rekapitulujem svoj život, zisťu­jem, že som rozbehol niekoľko zdanlivo odlišných, ale pritom doplňujúcich sa čin­ností. Moja vízia bola, že sa pokúsim ja sám tento svet zlepšiť. Nie tým, že budem mať plamenné prejavy, ale tým, že si vytvorím malé miestečko, zapichnem tam prst a uro­bím tam malý dobrý skutok. Z tých malých skutkov sa ale časom stali veľké veci, a tie pritiahli k sebe dobrých a šikovných ľudí. A títo ľudia menia svet k lepšiemu. V mo­jich projektoch je aktuálne zapojených asi 400 ľudí a každý z nich má svoj okruh as­poň 20 známych. To už je 8000 ľudí, ktorí sa stretli s mojou myšlienkou. A tí všetci pred­sa poznajú aspoň ďalších 20 ľudí. Takto sa to nabaľuje, až sa moje myšlienky dostávajú k veľkému počtu niekoľko tisícok ľudí, a ve­rím, že to už naozaj na tomto svete niečo pozitívne zanechá.“

(zdroj: noviny Žilinský kuriér, rozprávala sa p. Denisa Veselská)